Kategori: Kadiri Tarikatı

Anadolu’da Kadirilik

XII. asırda Bağdat’ta Abdülkâdir Geylânî henüz hayatta iken yayılmaya başlayan Kâdirîliğin bir tarîkat olarak Anadolu’da temsîli’nin XV. asırda Eşrefîlik ile olduğu belirtilmektedir.. Bazı araştırmalar Kâdiriyye tarîkatının XIII. yüzyıldan beri Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’da Abdülkâdir Geylânî soyundan gelen Berzencî ve Sâdât-ı Nehrî gibi Suriyeli ve…

Kadirilikte Zikir

Kādirî şeyhleri zikirde usul olarak hem hafî (sessiz) hem ceh-rî (sesli) zikri benimsemişlerdir. Çünkü Pîr Abdülkādir Geylânî’nin sohbet şeyhi Hammâd ed-Debbâs tarîk-ı hafiyyeden, hırka şeyhi Ebû Saîd el-Muharrimî ise tarîk-ı cehriyyedendir. Bu sebeple umumi olarak Kādirîler toplu zikirlerinde cehrî/kıyamî usulü tatbik etmişler ve mûsiki aletlerini…

Kadirilikte Derviş Çeyizi

Kādirî dervişleri diğer yolların müntesipleri gibi hem kendi tarikatlarını hem de tarikattaki makamlarını zâhirde ifade eden taç, hırka, kemer, saç salıvermek gibi tarikat kıyafet ve sembollerini üzerlerinde taşımışlardır.  Kādirî şeyhleri, yolun ehline vakti geldiğinde sırasıyla gül, kudüm ve sancak vermişlerdir.  Umumiyetle üçüncü esmâya gelen dervişin…

Kadirilikte Halvet Nasıl Olur?

Kādiriyye yolunu karanlıklar âleminden nurlar âlemine kadem basılacak yol olarak niteleyen Kādirî büyükleri, yolun tenperverlik değil mücahede yolu olduğunu ısrarla vurgulamışlar ve bu minvalde uygulamalar ihdas etmişlerdir. Meselâ Kādirîhâne’de İsmâil Rûmî’ye ait sadece kendi sığabileceği genişlikte bir odacıktan söz edilmektedir. Daha sonraları muhtemelen tevhithânedeki vaaz…

Kadirilikte Râbıta, Teveccüh ve Murakabe

Râbıtadan maksat şeyhi muhabbet ile gönülde tutmaktır. Râbıta yapılacak şeyhin mürşîd-i kâmil olması gerekir. Aksi halde râbıtanın ona bir faydası olmayacaktır. Ayrıca zikrullahla da meşgul olmak lâzımdır. Sâlikin nefsini bilip Hakk’ı bulması ve küllî zevke vâsıl olabilmesi için, zikir, tefekkür, ibadet ve taatlerle birlikte olan…

Abdülkadir Geylani Hz. Kimdir?

Kaynakların Abdülkâdir Geylâni’nin doğum tarihi hakkında iki kısma ayrılmış olması dikkat çekerken, çağdaş araştırmacılar ekseriyetle 470/1077-1078 yılını kabul etmişlerdir. Bugün İran’ın kuzeybatı tarafında kalan Geylân/Gîlân bölgesinin, Neyf kasabasının Büştîr köyünde doğmuştur.  Tam adı Muhyiddin Ebû Muhammed Abdülkâdir bin Ebi Sâlih Musâ ez-Zâhid el-Geylâni el-Hanbelî’dir. Türkiye’de…

Abdülkâdir Geylâni’nin Tasavvufi Görüşü Nedir?

Abdülkâdir Geylâni meselelere, pratik açıdan yaklaşır ve çözümler üretmeye çalışır. Onların resmi, nazari ve şekli yönleriyle fazlaca uğraşmayarak, esasIar ve sonuçlar üzerinde daha fazIa durur. Ona göre tasavvuf “Hakk’a karşı sadakatli, halka karşı güzel ahlaklı olmaktır. “Kıyl-u kal ile uğraşmak değil, nefsi aç bırakmak, onu…

Kadiri Tarikatı Nasıl Yayıldı?

Abdülkâdir Geylâni’nin ismine izafen Kâdiriyye ismini almış olan tarikat, günümüze kadar ulaşan en eski tarikat olmasının yanında,  günümüzde de en fazla müntesibi olan en yaygın tarikatlardan birisi olma özelliğine sahiptir. Tarikat kurucusunun kendi zamanında merkezinden binlerce kilometre uzaklardaki diyarlara ulaşmış bir vaziyette olduğu görülür. Tarikatin…

Kadiri Tarikatının Silsilesi

Tarikat silsilesi şu şekilde Hz. Peygamber’e ulaşmaktadır:  “Abdülkâdir Geylâni  el-Kadi Ebu Sa’d el-Mübarek el-Muharrimî (v. 513/1119) Ebu’l-Hasan Alî el-Hekkari (406 veya 409-486/1015 veya 1018-1093) Ebu’l-Ferec (Ebu’l-Feth) Abdurrahman et-Tarsusi (v. 447/1055) Ebu’l-Fazl Abdülvahid b. Abdilaziz et-Temimi (v. 425/1033) Abdülaziz b. Haris et-Temimi ( önceki şahsın babası…

WordPress Theme built by Shufflehound. www.kadiri.org 2020 /  Tüm hakları saklıdır.