1. HİKEMİYYE: Ebû Abdillah Muhammed b. Ebi Bekr el-Hikemi’ye (v. 617/1221) nisbet edilir. Muhammed el-Hikemi tarikat hırkasını Abdülkâdir Geylâni’nin halifelerinden Ali el-Haddad’dan giymiştir.
 2. ESDİYYE: Yemeniyye olarak da bilinir. Afifeddin Ebu Muhammed Abdullah b. Ali el-Esdi’ye (v. 620/1224) nisbet edilir. Kadiriyye’nin bilinen en eski kolllarındandır.
 3. BECELİYYE: Muhammed b. Hüseyin el-Beceli’ye (v. 621/1225) nisbet edilir. Muhammed el-Beceli Yemen’de Avace’de medfundur.
 4. ÎSEVİYYE: Bu tarikat Abdülkâdir Geylâni zamanında yaşamış Şeyh İsa isminde bir zata nisbet edilir. Hakkında fazla bir bilgi mevcut değildir.
 5. FÂRIZIYYE: Trimingham ve Nizami bu tarikati, Divan’ı ve hassaten de el-Kasidetü’t-tâiyye’si ile meşhur Ebu Hafs Ömer b. el-Farız’a (v. 632/1235) nisbet ederler.
 6. EHDELİYYE: Ebu’l-Hasan Ali b. Ömer el-Ehdel’e (v. 650/1252’den sonra) nisbet edilir. Tabakâtü’l-havas ve Tibyan’ da Ali el-Ehdel’ in Hz. Hüseyin soyundan geldiği yazılır.
 7. GAYSİYYE: Tibyan, Ikdü’l-cevher ve İthâfü’l-asfiya’da Ehdeliyye’nin kolu olduğu zikredilir. Ebu’l-Gays Said b. Süleyman b. Cemil’e (v. 65111254) nisbet edilir.
 8. UCEYLİYYE: Ebu’l-Abbas Ahmed b. Musa b. Uceyl ez-Züvali el-Yemeni’ye (v. 690/1291) nisbet edilir. İbn Uceyl tarikat hırkasını fakih olan babasından, o da el-Hikemi’den almıştır.
 9. NEHÂRİYYE: Ömer b. Musa en-Nehari’ye nisbet edilir.
 10. ZEYLEIYYE: Safiyyeddin Ebu’l-Abbas Ahmed b. Ömer ez-Zeylei el-Ukayli’ye (v. 704/1305) nisbet edilir.
 11. TAVÂŞİYYE: Nureddin Ali b. Abdillah et-Tavaşi’ye (v. 748/1348) nisbet edilir. et-Tavaşi evliyanın büyüklerinden kabul edilir.
 12. MÜŞERRİIYYE (MÜŞÂRİA): Muhammed b.  Musa b.Ali b. Uceyl ez-Züvali el-Yemeni el-Müşerri’a (v. 760/1359) nisbet edilir.
 13. YAFİIYYE: Afifeddin Ebu Muhammed Abdullah b. Es’ad el-Yafii el-Yemeni’ye (698-768/1298-1367) nisbet edilir.
 14. CEBERTİYYE: Şerefeddin Ebu’l-Ma’ruf İsmail b. İbrahim el-Ceberti (722 806/1322-1403)’ye nisbet edilir.
 15. DÂVÛDİYYE: Trimingham ve Nizami bu tarikatin Şam’da yaşamış olan Ebu Bekr b. Davûd’a (v. 806/1403 ) nisbet edildiğini söylerler.
 16. URÂBİYYE: Araştırmalarda Kadiriyye’nin bu şubesinden Senusi’nin es-Selsebilü ‘l-muin ‘de bahsettiği zikredilir.
 17. EŞREFİYYE: Eşref-zade Abdullah-ı Rumi’ye nisbet edilir.
 18. BEKKÂİYYE: Zebidi, Şeyh Ali el Bekka’ya (v. 670/1271) nisbet edilen bir Bekkâiyye’den bahseder.
 19. CÜNEYDİYYE: Trimingham bu tarikatin Bahaeddin el-Cüneydi’ye (v. 921/1515) nisbet edildiğini ve onun, tarikati, Abdülkâdir Geylâni neslinden Ebu’l-Abbas Ahmed b. el-Hasan’dan aldığını belirtir. Cüneydiyye, Hindistan’da intişar etmiştir.
 20. GAVSİYYE 
 21. KEMÂLİYYE
 22. KUMEYSİYYE: Abdülkâdir Geylâni’nin torunlarından Seyyid Şah Kumeys el-Kadiri’ye (v. 922/1584) nisbet edilir.
 23. NEVŞAHİYYE: el-Hacı Muhammed b. el-Hacı Alaiddin el-Hindi’ye (v. 1012/1605) nisbet edilir.
 24. SÜMÂDİYYE
 25. RÛMİYYE (İSMÂİLİYYE): İsmail-i Rami’ye (1041/1631) nisbet edilir.
 26. BÛ ALİYYE (EBU ALİYYE): Ali’ye (v.. XI/XVII. asır) nisbet edilir. Tunus, Cezayir ve Mısır’ da intişar etmiştir.
 27. NÂBLUSİYYE (GANİYYE): Zeyneddin Abdülgani b. İsmail en-Nablusi’ye (1050-1143/1641-1731) nisbet edilir.
 28. HİLÂLİYYE: Muhammed b. Ömer Hilal er-Ram el-Hemedani’ye (v. 1147/1735) nisbet edilir.
 29. SEMMÂNİYYE: Muhammed b. Abdülkerim es-Semmani’ye (1130-1189/1718-1775) nisbet edilir.
 30. AMMÂRİYYE: Ammar Bû Senna’ya (v. 1123-119311712-1780) nisbet edilir.
 31. NESİMİYYE: Kadiriyye’nin böyle bir şubesi olduğundan sadece Zebidi, (v. 120511790) ithafü’l-asfiya’da bahsederek, onu Ebû Abdillah Mahmud Nesimeddin en-Nesimi el-Halveti el-Kadiri’ye nisbet eder. Ama bu şahıs hakkında hiçbir bilgi vermez.
 32. RESMİYYE:
 33. MENZELİYYE
 34. MÜŞTÂKIYYE
 35. HÂLİSIYYE: Ziyaeddin Abdurrahman Halis et-Talebani’ye (1210-1274/1797-1859) nisbet edilir.
 36. SENÛSİYYE (SUNÛSİYYE) : es-Seyyid Muhammed b. Ali es-Senusi el-Muhaciri el-Hasani el-İdrisi’ye ( 1200-1274/1787-1859 ) nisbet edilir.
 37. FÂZILİYYE: Şeyh Muhammed Fâzıl’a (1193-1284/1780-1869) nisbet edilir ye Bekkaiyye’nin kollanndan sayılır.
 38. ENVERİYYE: İstanbul’lu Osman Şemsi el-Üveysi el-Kadiri’ye (1229-1309/1814-1893) nisbet edilir.
 39. NİYÂZİYYE: Mısır’daki günümüz tarikatlerindendir. el-Gavs Abdurrahman en-Niyazi’ye (v. 1311/1894) nisbet edilir.
 40. MÜRÎDİYYE: Ahmed Bamba (1850-1927) tarafmdan Senegal’de kurulan bu tarikat, Trimingham’a göre Bekkâiyye’nin bir koludur.
 41. KÂSIMİYYE: Şu anda Mısır’da müseccel Kadiriyye kollaından birisidir. Zeydan, tarikatin kurucusunun ismini es-Seyyid Kasl-ım b. Muhammed el-Kebir olarak verir.
 42. MİKAŞFİYYE
 43. GARÎBİYYE: Hindiyye olarak da bilinir. Muhammed Garibullah el Hindi’ye (v. ?) nisbet edilir.
 44. ZİNCİRİYYE: Giritli Ali Baba’ya (v. ?) nisbet edilir.
 45. ŞER’İYYE: Abdülmün’ın b. Abdinnebi Ali el-Kadiri’ye (v. 1406/1986) nisbet edilen, Mısır’daki günümüz tarikatlerinden biridir.