Kādiriyye’de Biat: Biat için şeyh ve mürit adayı gusül abdestli olmak üzere karşılıklı diz dize otururlar. Şeyh efendi ve mürit kalbinden bütün düşünceleri atarak, her ikisi de tarîk-i aliyyenin şartlarından mürit üzerine hâsıl olacak şeyin kabulü için Cenâb-ı Hakk’a teveccüh ve Hz. Peygamber’e tevessül ederek,…