Kādirî şeyhleri zikirde usul olarak hem hafî (sessiz) hem ceh-rî (sesli) zikri benimsemişlerdir. Çünkü Pîr Abdülkādir Geylânî’nin sohbet şeyhi Hammâd ed-Debbâs tarîk-ı hafiyyeden, hırka şeyhi Ebû Saîd el-Muharrimî ise tarîk-ı cehriyyedendir. Bu sebeple umumi olarak Kādirîler toplu zikirlerinde cehrî/kıyamî usulü tatbik etmişler ve mûsiki aletlerini…